Việt ngữ tinh nghĩa từ điển (bộ 2 cuốn)

220,000

Số trang: Cuốn 1 233 trang, cuốn 2 189 trang
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961